Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Bekijk onze privacy policy

 

Algemene voorwaarden

1      Algemeen

1.1 - Onder Logistiek Zonder Papier B.V. wordt in deze voorwaarden verstaan: Logistiek Zonder Papier B.V. te Beverwijk, KvK 62860283.

1.2 - Al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n). 

1.3 - Indien ook de wederpartij naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij door ons uitdrukkelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de wederpartij niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. 

2      Aanbiedingen 

2.1 - Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 - Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze ten alle tijden ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.  

2.3 - Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. 

2.4 - Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren. 

3      Verplichtingen Logistiek Zonder Papier B.V.

3.1. - Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Logistiek Zonder Papier B.V. dat de verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2. - Het is Logistiek Zonder Papier B.V. niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de wederpartij aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de wederpartij, met uitzondering van wijzigingen die Logistiek Zonder Papier B.V. noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

3.3. -  Logistiek Zonder Papier B.V. spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de wederpartij te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4      Dienstverlening

4.1 - Logistiek Zonder Papier B.V. zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig met de wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

4.2 - Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden zal Logistiek Zonder Papier B.V. de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.3 - Logistiek Zonder Papier B.V. zal de wederpartij  zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten het tijdstip van voltooiing zal worden beïnvloed.

4.4 - Indien voor de dienst een vaste prijs is overeengekomen zal Logistiek Zonder Papier B.V. de wederpartij tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. 

4.4 - De wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de Opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de wederpartij, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de wederpartij worden bevestigd.

5      Betalingsvoorwaarden 

5.1 - Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de wederpartij die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

5.2 - Alle door Logistiek Zonder Papier B.V.  uit de overeenkomst met de wederpartij voortvloeiende kosten komen voor rekening van de wederpartij.

5.3 - Bij een niet tijdige betaling is de wederpartij, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 

5.4 - De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, suréance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de wederpartij wordt gelegd.

5.5 - In bovenstaande gevallen heeft Logistiek Zonder Papier B.V. voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Logistiek Zonder Papier B.V. vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

5.6 - Bij verzending dan wel transport van Producten door of vanwege Logistiek Zonder Papier B.V. is Logistiek Zonder Papier B.V. gerechtigd de kosten hiervan, vermeerderd met eventuele administratiekosten, bij Afnemer in rekening te brengen. 

6      Overmacht

6.1 - In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Logistiek Zonder Papier B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Logistiek Zonder Papier B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

7    Personeel 

7.1 - De wederpartij zal werknemers van Logistiek Zonder Papier B.V. die ten behoeve van de levering van producten en/of  diensten werkzaamheden van de wederpartij verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden. 

7.2 - Het is de wederpartij niet toegestaan om zolang de relatie tussen de wederpartij en Logistiek Zonder Papier B.V. voortduurt, alsmede drie jaar na afloop daarvan, werknemers van Logistiek Zonder Papier B.V. in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Logistiek Zonder Papier B.V.. Onder werknemers van Logistiek Zonder Papier B.V. worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Logistiek Zonder Papier B.V. of van één van de aan Logistiek Zonder Papier B.V. gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 3 (drie) jaar geleden in dienst van Logistiek Zonder Papier B.V. of van één van de aan Logistiek Zonder Papier B.V. gelieerde ondernemingen waren.

8    Aansprakelijkheid 

8.1 - Logistiek Zonder Papier B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

8.2 - De totale aansprakelijkheid van Logistiek Zonder Papier B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 1000 Euro. 

8.3 - Aansprakelijkheid van Logistiek Zonder Papier B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.4 - Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op Logistiek Zonder Papier B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Logistiek Zonder Papier B.V.. 

8.5 - De aansprakelijkheid van Logistiek Zonder Papier B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Logistiek Zonder Papier B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Logistiek Zonder Papier B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Logistiek Zonder Papier B.V. in staat is adequaat te reageren.

8.6 - Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Logistiek Zonder Papier B.V. meldt. 

8.7 - De wederpartij vrijwaart Logistiek Zonder Papier B.V. voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Logistiek Zonder Papier B.V. geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten. 

9      Standaard Software/Hardware

9.1 Gebruiksrecht

9.1.1 - De broncode wordt niet aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

9.1.2 - Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Logistiek Zonder Papier B.V. niet aan derden overdraagbaar.

9.1.3 - De wederpartij zal het standaardpakket niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken met de bedoeling deze derden te vrijwaren van betaling van het verschuldigde gebruiksrecht. Logistiek Zonder Papier B.V. verleent de wederpartij slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het geleverde Software/Hardware.

9.2 Eigendom en bescherming

9.2.1 - De intellectuele (eigendoms-)rechten, ten aanzien van de door Logistiek Zonder Papier B.V. ontwikkelde         computerprogramma's met daarbij behorende documentatie en materialen berusten bij Logistiek Zonder Papier B.V..
De wederpartij heeft het gebruiksrecht van de intellectuele eigendomsrechten en zal nimmer het eigendom daarvan verkrijgen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

10  Ondersteuning en onderhoud

10.1       Licentie
Een licentie is het gebruiksrecht van Software/Hardware voor een bepaald aantal gebruikers voor een bepaalde periode zoals op de opdrachtbevestiging of licentieovereenkomst is omschreven.

10.2       Ondersteuning

10.2.1 - Logistiek Zonder Papier B.V. garandeert tijdens de licentieperiode continuïteit van ondersteuning.

10.2.2 - Ondersteuning vindt plaats via het daarvoor bestemde helpdesk@LZP.nl. En is alleen geldig in de  periode waarvoor een licentie is afgesloten.

10.2.3 - Aan de licentiehouder worden nieuwe releases en de daarbij behorende documentatie ter beschikking gesteld.

10.2.4 - Logistiek Zonder Papier B.V. is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren. De gebruiker verklaart zich bij ondertekening van de opdrachtbevestiging / licentieovereenkomst uitdrukkelijk met eventuele  prijswijzigingen akkoord indien de gelijke tred houden met de CBS- Consumentenprijsindex voor zakelijke dienstverlening.

10.2.5 - Het onderhoud omvat in ieder geval het naar beste vermogen opsporen en herstellen van                                  onvolkomenheden in de standaardvorm van de Software/Hardware die de goede werking hinderlijk verstoren.       
Onder onvolkomenheden wordt verstaan: alle in de Software/Hardware voorkomende fouten en gebreken in vergelijking met de in de documentatie beschreven eigenschappen.

10.2.6 - Het onderhoud omvat tevens het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de Software/Hardware. Indien een nieuwe versie een belangrijke verandering van functionaliteit met zich meebrengt zullen wij  daarbij  behorende documentatie ter beschikking stellen. Wanneer de technologische ontwikkeling hiertoe  aanleiding geeft kunnen wij hogere eisen stellen aan de configuratie waarop de Software/Hardware wordt geïnstalleerd of gebruikt.

 10.2.7 - Ondersteuning omvat niet het oplossen van problemen met betrekking tot:
·      Systeemconfiguraties
·      hardware en netwerken,
·      Inrichtingswerkzaamheden zoals het definiëren van layouts, rapporten,  of koppelingen met andere programmatuur,
·      Ondersteuning op locatie
·      Het herstel van verloren gegane gegevens. 

10.2.8 - Het licentie treedt in werking op de dag van aflevering van de betreffende Software/Hardware.

10.2.9 - Het contract wordt aangegaan voor het lopende kalenderjaar en wordt daarna telkens stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd. Het contract kan per aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een  opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van een lopende periode.

11  Maatwerk Software/Hardware

11.1       – Maatwerk Software/Hardware zal altijd volgens schriftelijke specificaties ontwikkeld worden. Logistiek Zonder Papier B.V. zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de wederpartij te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de wederpartij instaat.

11.2 - De auteursrechten op de ontwikkelde en gebouwde programmatuur blijven voorbehouden aan Logistiek Zonder Papier B.V..

11.3 - De broncode wordt niet aan de wederpartij ter beschikking gesteld. 

11.4 - Logistiek Zonder Papier B.V. kan de door de ontwikkeling verworven kennis zonder enige beperkingen gebruiken.

11.5 - Logistiek Zonder Papier B.V. zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden zal worden beïnvloed.

11.6 - Indien voor de Software/Hardwareontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal Logistiek Zonder Papier B.V. de wederpartij tevoren inlichten als door wijzigingen of aanvullingen van de werkzaamheden de afgesproken prijs zal overschrijden.

11.7 - Logistiek Zonder Papier B.V. levert de te ontwikkelen Software/Hardware conform de specificaties.

11.8 - De wederpartij heeft het recht de programmatuur gedurende een periode van twee weken na gebruiksklare oplevering te testen. De wederpartij zal ons informeren indien er tijdens de acceptatietest fouten zijn geconstateerd. Wij zullen de fouten binnen een redelijke termijn proberen te herstellen.

11.9 - De Software/Hardware wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken wordt de Software/Hardware geacht te zijn aanvaard na acceptatie door de wederpartij of twee weken na gebruiksklare oplevering indien de wederpartij ons niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd of na het herstel van de gebreken.

11.10 - Gedurende een maand na aanvaarding zullen wij naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de Software/Hardware niet aan de vastgelegde specificaties voldoet. We kunnen niet garanderen dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Indien het programma tegen een vaste afgesproken prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruikersfouten of andere niet aan ons toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventuele verloren gegane gegevens vallen niet onder de garantie. Indien de Software/Hardware door derden worden gewijzigd valt dit niet onder de garantie.

12  Geheimhouding 

12.1 - Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

12.2 -  Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.